Przejdź do treści

Prawo Karne

Zakres usług


  • przybycie na miejsce zdarzenia,
  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
  • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty),
  • prowadzenie spraw o ułaskawienie,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.